Skip to main content
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

§ 1 Geldigheid

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing in de overeenkomst tussen DISKO Solutions GmbH, Resselgasse 1, A-2201 Gerasdorf bei Wien, Oostenrijk (hierna: DISKO EDV) en de klant/consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

§ 2 Totstandkoming overeenkomst

(1)

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard. Dit kan de klant doen door het bestelproces op de website te doorlopen. Voordat de bestelling definitief gemaakt wordt kan de bestelling altijd worden gewijzigd. Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, ontvangt u via de email een bevestiging. Nadat de bestelling door ons is goedgekeurd ontvangt u van ons nog een aparte bevestiging per email, waarmee de overeenkomst bevestigd wordt.

De inhoud van deze overeenkomst wordt opgeslagen. Klanten die zich aanmelden voor een klant-account kunnen deze overeenkomst openen bij het inloggen op hun account. De koopovereenkomst kan in het Duits, Engels, Frans en Nederlands worden gesloten.

Na verzending van de producten ontvangt de klant de factuur per email.

 

(2)

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De werkelijke kleuren van een product kan afwijken van de kleuren op de foto's.

(3)

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

§ 3 Prijzen en verzendkosten

De prijzen van de artikelen zijn aangegeven in Euro’s en inclusief BTW (binnen de EU). Daarnaast zal er € 1,50 verzendkosten in rekening gebracht voor zendingen naar Oostenrijk. De verzendkosten voor Duitsland bedragen Euro 4,-. De verzendkosten naar alle overige EU-landen bedragen Euro 9,-.

Der minimale bestelwaarde is Euro 20,-

§ 4 Betaling

Betaling kan geschieden door vooruitbetaling, creditcard of Paypal.

§ 5 Herroepingsrecht

(1)

Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,  of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling  van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

 b.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de  consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft  ontvangen; 

 c.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan DISKO EDV.DISKO Solutions GmbH
Resselgasse 1
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Österreich


Verplichtingen consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van ons contactformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

(2)

Uitsluiting van het herroepingsrecht

DISKO EDV kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

-       Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

-       Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

-       Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

-       Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

-       Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;


(3)

Model formulier herroeping  Online Formulier

(Invullen en retour zenden wanneer u wilt afzien van de overeenkomst)
Aan:

DISKO Solutions GmbH
Resselgasse 1
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Österreich

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op:

- Ontvangen op:

- Naam van de consument (en):

- Adres consument (en):

- IBAN Rekeningnummer:

- Handtekening van consument (en):  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is


§ 6 Levering

(1)

Leveringen geschieden op een door de klant aangegeven afleveradres.

(2)

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt verkoper ontslagen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is verkoper ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren. Eventueel reeds ontvangen betalingen worden onmiddellijk terugbetaald.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop verkoper geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

(3)

Leveringen naar Oostenrijk en Duitsland worden binnen 5 werkdagen verstuurd. Voor de rest van Europa geldt een levering binnen 10 werkdagen en naar landen buiten Europa binnen 25 werkdagen na aankoop.

DISKO EDV behoudt zich het recht voor om de door de consument bestelde producten in deelleveringen te leveren. De consument is niet verplicht om extra verzendkosten te betalen in dit geval. In het uitzonderlijke geval dat een artikel niet kan worden geleverd, zullen wij de consument hiervan in kennis stellen en behouden ons het recht de overeenkomst te ontbinden.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ontvangen is.

§ 8 De wettelijke rechten van de koper in het geval van defecten

In geval van gebreken/ defecten van de geleverde producten zijn de wettelijke rechten van de koper van toepassing.


§ 9 Aansprakelijkheid

(1)

Eventuele schadeclaims zijn uitgesloten in gevallen van lichte nalatigheid. Deze beperking geldt niet voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

(2)

Persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten is uitgesloten.

§ 10 Gegevensbescherming

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy policy.


§ 11 Toepasselijk recht

De bestelling en eventuele geschillen voortvloeiende uit de opdracht en van de orderverwerking wordt beheerst door de Oostenrijkse wetgeving. De exacte locatie is Wenen.


§ 12 Salvatorische clausule

(1)

Voor zover bepalingen in de hierboven genoemde algemene bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door de wettelijke bepaling.

(2)

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

(3)

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. In het geval van verschil tussen de drie versies, is de Duitse versie doorslaggevend.

§ 13 Contact Informatie

DISKO Solutions GmbH

 

Resselgasse 1, A-2201 Gerasdorf bei Wien • Österreich

+43 (0) 1 734 35 96

+43 (0) 1 734 35 9615

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Huizen, Januari 2015